Gençliğin Mücadele Programı

Fikir Kulüpleri Federasyonu son yılların en geniş gençlik eylemleri sonucunda doğmuş gençliğin en geniş kesimlerini bir araya getirme hedefiyle yola çıkmış gençlik örgütüdür. İlkeleri doğrultusunda ülkemiz gençliğini birleştirmeyi toplumun tüm kesimlerine diktatörlük karşısında umut ve güç vermeyi hedefler.

Aşağıdaki ilkeleri sahiplenen her genç FKF’lidir.

 1. FKF gençlik mücadelesinin tarihsel mirasını ve görevlerini benimser.
  1. Türkiye tarihinde gençlik, ilerleme arayışı ile gündeme gelmiştir. Cumhuriyetin kuruluşunda görev alan genç kadrolardan 68 kuşağına gençlik var olanla yetinmeyen ve daima daha ileriyi arayan bir kimlik kazanmıştır.
  2. Genç olmak, bir biyolojik durum olarak değil, yeniyi ve doğruyu aramanın; var olana ayak uydurmak yerine onu daha iyisi ile değiştirme mücadelesi içerisinde olmak biçiminde değerlendirilmelidir.
  3. Türkiye gençliğinin tarihsel görevi, bağımsız, emekten yana ve aydınlık bir Türkiye için sosyalizm mücadelesi vermektir. FKF, bu görevin güncel taşıyıcısı olma iddiasını taşır. Gücünü, bu görevin tarihsel haklılığından alır.
  4. Gençlik, haksızlıkların karşısında durmakla kalmaz. Aynı zamanda adalet arayışında olan tüm toplumsal kesimler ile dayanışma içerisindedir.
 2. FKF eşitlikten yanadır, toplumsal adaletin sağlanması için mücadele eder.
  1. Kamuda ve özel sektörde kayıtsız ve güvencesiz çalışma neredeyse kural haline gelmiş,iş cinayetleri olağanlaşmıştır. İşçi sağlığı ve iş güvenliği tam olarak sağlanmalı, işçi sınıfının kendi çalışma koşullarına ve ülke siyasetine müdahale edebilmesi için örgütlenmesinin önündeki yasal ve fiili tüm engeller kaldırılmalıdır.
  2. Üniversite mezunlarının önemli bir bölümü iş bulamamakta, iş bulanların çoğunluğu ise kendi meslekleri ile ilgisi olmayan işlerde çalışmak zorunda kalmaktadır. Üniversite eğitimi, üniversite mezunlarına, kendi alanlarında ve insanca çalışma garantisinin verileceği bir şekilde yeniden düzenlenmeli, gençlerin gelecek kaygısı tamamen ortadan kaldırılmalıdır.
  3. Zaten yetersiz olan sağlık sistemi AKP döneminde tamamen çökertilmiştir. Parası olanın sağlık hizmetine ulaşması anlamına gelen sağlıkta özelleştirme tersine çevrilmeli, kaliteli sağlık hizmeti almak kamusal bir hak olarak tamamen ücretsiz hale getirilmelidir.
 3. FKF özgürlük mücadelesi verir, laiktir.
  1. Türkiye özgürlüklerin ayaklar altına alındığı bir ülke haline gelmiştir. Gençlik, özgürlüğün ancak emek vererek, mücadele ederek kazanılabileceğinin farkındadır.
  2. Özgürlük ve laiklik bir bütündür. Gericiliğin kol gezdiği, hayatın dini kurallara göre belirlendiği bir ülkede özgürlükten söz edilemez. Gençlik laik bir Türkiye arayışının aktif taşıyıcısıdır.
  3. Kadının toplumsal rolünün geriye itilmesi, laikliğin düşman ilan edilmesi ile bağlantılıdır. Cinsiyetlerin ve cinsel yönelimlerin eşitliğine karşı olan tüm dogmatik ve arkaik yaklaşımlara karşı mücadele laiklik mücadelesi ile birleştirilmelidir.
  4. Bilimin piyasaya bağımlı hale getirilmesi, bilimsel bilgi üretiminde tek kıstası karlılık haline getirmiştir. Toplum bilimleri ölüme terk edilmiş, doğa bilimleri ise teknik bir konuya indirgenmiştir. Bilimsel bilgi üretimi, ülkenin ve insanlığın çıkarları gözetilerek piyasa ilişkilerinden arındırılmalıdır.
  5. Sanat pratikleri piyasanın çürütücü etkisine karşı korunmalı, gericiliğin sanata yönelik tüm saldırılarının önüne geçilmelidir. Toplumun sanatsal üretime katılımı ve sanata ulaşımı devlet tarafından teşvik edilmelidir.
  6. Eğitim sisteminden başlayarak toplumsal yaşamın dinsel kurallarla düzenlenmesine son verilmeli, üretken ve aydınlık bir hayat tarzı hedeflenmelidir.
 4. FKF Cumhuriyetçidir, ülkemizde ve dünyada ilerleme adına tüm tarihsel kazanımları sahiplenir.
  1. Türkiye, sermaye sınıfının uzun yıllara yayılan piyasacı ve işbirlikçi politikalarının uzantısı olan AKP iktidarının son darbesi ile birlikte bir cumhuriyet olma niteliğini tamamen yitirmiştir. Gençlik, Türkiye’nin emekçi halkının söz sahibi olacağı yeni bir cumhuriyet kurmayı hedefler.
  2. Dünya tarihindeki tüm devrimler, hanedanlıkların ve gerici rejimlerin yıkılması anlamına gelmiş, insanlığı kurtuluşa bir adım daha yaklaştırmıştır. Ülkesinin ve dünyanın kurtuluşunu hedefleyen gençlik, tüm devrimci arayışları sahiplenir.
  3. 1923’te kurulmuş olan ve tüm zaaflarına rağmen önemli bir tarihsel ilerleme anlamına gelen cumhuriyetin kazanımları güncel siyasetteki öneminin yanı sıra kurulacak yeni cumhuriyetin vazgeçilmezleri arasına da yazılmalıdır.
 5. FKF bilimsel ve parasız eğitimi savunur.
  1. Eğitim sistemi; dindar, kindar ve itaatkar bir nesil yetiştirmek üzere dizayn edilmiştir. Aydınlanma düşüncesini temel alan laik ve bilimsel bir eğitim sistemine geçilmelidir.
  2. Liselerin ve ortaokulların dışarıdan okunabilmesinin anlamı, kız çocuklarının eve kapatılması, çocuk işçi sömürüsünün artırılması ve emekçi çocuklarının eğitim hakkından mahrum kalmasıdır. Eğitim, üniversiteye kadar zorunlu ve tamamen ücretsiz hale getirilmelidir.
  3. Tüm toplumun bilime ve bilgiye eşit ulaşımı gözetilmeli; eşit koşullarda, bilimsel ve anadilde bir eğitim programı oluşturulmalıdır.
  4. Zorunlu ve seçmeli din dersleri kaldırılmalı, din eğitimi ailenin isteği ve çocuğun erişkinlik düzeyi gözetilerek ayrıca devlet tarafından sağlanmalıdır. Ailelerin kızlarını zorla kapatması anlamına gelen, ilk ve orta öğretimde türban serbestliğine son verilmelidir.
  5. Öğrenci yerleştirme sistemi aracılığıyla bir dayatma anlamına da gelen İmam Hatip liseleri ve ortaokulları, din görevlisi yetiştirmenin çok ötesinde bir kapasiteye sahiptir. Varlık amacı, gerici bir nesil yaratmak olduğu açık olan İmam Hatipler kapatılmalı, din görevlisi yetiştirme ihtiyacı ülkede var olan tüm inançları kapsayacak bir biçimde yükseköğretim düzeyinde karşılanmalıdır.
  6. Meslek liseleri ücretsiz çocuk emeği sömürüsü kurumları olarak işlev görmektedir. Meslek liselerinin piyasa ile ilişkileri kesilmeli, eğitim programı toplumun ve öğrencilerin ihtiyaçlarına göre yeniden oluşturulmalıdır.
  7. Üniversiteye yerleşmede ortaya çıkan tüm adaletsizlikler ve haksızlıklar giderilmeli, isteyen herkesin nitelikli bir üniversite eğitimi alabilmesi hedeflenmelidir.
 6. FKF halkların kardeşliğini, halkların eşitliğini savunur.
  1. Türkiye hem kendi demografisi hem de içinde bulunduğu bölge itibarı ile fazlaca etnik köken,kültür,dil ve halk ile etkileşim içerisinde bir ülkedir. Bu durum, bir sorun olarak değil zenginlik olarak görülmelidir. Emperyalizmin bölgemize müdahaleleri hesaba katıldığında bölgemizdeki tüm halkların birlikte eşit ve özgürce bir gelecek için kardeşçe mücadele vermesi önem taşımaktadır.
  2. Her türlü etnik, din, dil, ırk temelli ayrımcılık reddedilmeli, Türkiye hangi kimliğe sahip olursa olsun herkesin benim ülkem diyebileceği bir ülke haline gelmelidir. Türkiye’de bunu sağlayacak birleştirici yöntem ise emekten yana olmak ve emperyalizme karşı birlikte mücadele etmektir.
  3. Bu ihtiyaçların ışığında, Türkiye’nin gençliği diğer ülkelerin gençlikleri ile emperyalizme, kapitalizme ve gericiliğe karşı dayanışma içerisinde olmalıdır.
 7. FKF Türkiye’nin bağımsızlığını savunur,yurtseverdir.
  1. Ülkemiz ekonomik ve siyasal olarak dışa bağımlı bir ülkedir. Bağımsızlık ancak bu durumun bütün ayaklarına ilişkin yanıt üretebilecek bir politika ile sağlanabilir.
  2. Mevcut enerji politikaları, hem dışa bağımlılığı pekiştirmekte hem de çevre katliamı anlamına gelmektedir. Önceliği yenilenebilir enerji üretimine veren ve dışa bağımlılığı ortadan kaldıracak bir enerji politikası oluşturulmalıdır.
  3. Çevreye ve doğaya yönelik saldırılar katlanarak artmaktadır. Atıkların yarattığı tahribata, ranta dayalı plansız kentleşmeye ve ülkemizin doğal kaynaklarının yerli ve yabancı sermayedarlar tarafından talan edilmesine karşı çevre korunmalıdır.
  4. Avrupa Birliği süreci ile birlikte, Türkiye tarımda kendi ihtiyacını dahi karşılayamayan bir ülke haline gelmiştir. Türkiye tarımına zarar veren tüm anlaşmalar iptal edilmeli, verimliliği ve sağlığı öne çıkaran bir tarım politikası geliştirilmelidir.
  5. Emperyalist ülkelerle yapılan ve ülkemizin bağımlılığını simgeleyen tüm anlaşmalar feshedilmelidir. NATO’dan çıkılmalı, AB süreci durdurulmalı, ABD’nin Türkiye’deki üsleri kapatılmalıdır.
  6. Türkiye ekonomisi bağımlılığın ekonomik temelini ortadan kaldıracak şekilde ve kamucu bir anlayışla yeniden yapılandırılmalıdır.
  7. Bölgedeki ve Dünyadaki tüm ülkelerle eşitlik ve bağımsızlık temelinde ilişki kurulmalı; Türkiye, bölgesine yönelen emperyalist operasyonların daima karşısında yer almalı, bölgedeki ilerici ve yurtsever güçlerle birlikte hareket etmelidir.